da

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

da [2020/08/23 00:54]
lht2341990 đã tạo
da [2020/11/11 14:22] (hiện tại)
Zerd Oki
Dòng 1: Dòng 1:
 **Đà** là một lý thuyết quan trọng của hệ thống ZO. Lý thuyết này dựa vào một vài tính chất vật lý từ môi trường sống bên ngoài và các thương nhân của hệ thống ZO dựa vào đó để áp dụng vào thị trường giao dịch. Có rất nhiều lý thuyết khác xoay quanh **đà** ví dụ như [[thuyet_soi_thun|thuyết sợi thun]] và [[thuyet_vien_da|thuyết viên đá]]. **Đà** là một lý thuyết quan trọng của hệ thống ZO. Lý thuyết này dựa vào một vài tính chất vật lý từ môi trường sống bên ngoài và các thương nhân của hệ thống ZO dựa vào đó để áp dụng vào thị trường giao dịch. Có rất nhiều lý thuyết khác xoay quanh **đà** ví dụ như [[thuyet_soi_thun|thuyết sợi thun]] và [[thuyet_vien_da|thuyết viên đá]].
 +
 +{{ :zop.png?nolink |}}
  • da.1598158443.txt.gz
  • Sửa đổi lần cuối: 2020/08/23 00:54
  • bởi lht2341990